รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เวียนแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติ : 0415-0869

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 0

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 85

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.12
85
85 / 100
2
3.00
0
0 / 0
3
3.00
0
0 / 0
4
3.00
85
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม : จัดทำข้อมูลการกำหนดแนวทางเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเวียนแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เดือนกุมภาพันธ์ : ตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยละเอียด รอบคอบ เนื่องจากมีส่วนของข้อมูลที่ไม่อาจเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ เดือนมีนาคม : ได้เวียนแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบและเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการดำเนินงาน จำนวน 3 ฉบับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้เวียนแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบและเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการดำเนินงาน จำนวน 3 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว เดือนพฤษภาคม : ได้ดำเนินการตรวจสอบคำวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีฯ (เพิ่มเติม) เพื่อนำไปเวียนแจ้งให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการดำเนินงาน **ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้เวียนแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบและเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการดำเนินงาน จำนวน 3 ฉบับ **ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

มีการเผยแพร่หนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการรวบรวม และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการพิจารณาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครและสำนักงานกฎหมายและคดี เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติประกอบการพิจารณาการประเมินภาษีซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหนังสือที่เวียนแจ้งทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานกฎหมายและคดี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แฟ้มงาน, หนังสือเวียนทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานกฎหมายและคดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๑ - กฎหมาย
:๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง