รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด : 0415-0870

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 80

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00
80
80 / 100
2
42.00
0
0 / 0
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
80
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน...อยู่ระหว่างรวบรวมองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง เดือนธันวาคม...คัดเลือกองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม....ได้มีหนังสือถึงประธานกลุ่มเขตเพื่อประสานเขตที่รับผิดชอบให้พิจารณาส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบการดำเนินคดีปกครอง ให้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการประสานและรวบรวม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน - ได้มีหนังสือเรียนประธานกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขตประสานสำนักงานเขตพิจารณาจัดส่งนิติกรหรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีปกครองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ และดำเนินการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลลากรด้านกฎหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนิติกร หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวบ้องกับการดำเนินยคดีปกครอง จำนวน 3 ครั้ง ในรูปแบบ E-Meeting โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่น Webex Meet โดยกำหนดการจัดอบรม ครั้งที่ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มกรุงเทพกลางและกลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนเขตละ 2 คน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ครั้งที่ 2 กลุ่มกรุงเทพเหนือ และกลุ่มกรุงเทพใต้ กำหนดอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 3 กลุ่มกรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงธนใต้ และสำนักต่าง ๆ กำหนดอบรมวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - กันยายน ดำเนินการประมวลผลคะแนนการทดสอบก่อน - หลังการจัดการอบรมให้ความรู้ตามกิจกรรม และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านกฎหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

๑.การให้ความรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลปกครอง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินคดีปกครองของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒.ผู้เข้ารับความรู้ หมายถึง นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบในการดำเนินคดีปกครอง สังกัดสำนักงานเขต โดยจัดการให้ความรู้ให้แก่ตัวแทนกลุ่มสำนักงานเขต ทั้ง ๖ กลุ่มเขต (จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม ๑ ครั้งต่อ ๒ กลุ่มเขต) ๓.การดำเนินการทดสอบก่อนการให้ความรู้ (Pre-Test) หมายถึง การให้ผู้เข้าร่วมรับความรู้ทำข้อทดสอบจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลปกครอง ที่จะนำมาให้ความรู้ ก่อนการให้ความรู้ ๔.การดำเนินการทดสอบหลังการให้ความรู้ (Post-Test) หมายถึง การให้ผู้เข้าร่วมรับความรู้ทำข้อทดสอบจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลปกครอง หลังการให้ความรู้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากคะแนนการทดสอบภายหลังจากการให้ความรู้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แฟ้มงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง