รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร : 0415-0871

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 80

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18
80
80 / 100
2
0.50
0
0 / 0
3
0.66
0
0 / 0
4
1.00
80
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม... ...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน...การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมาย เดือนธันวาคม...ดำเนินการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัดแบ่งเป็นแต่ละสำนักของกรุงเทพมหานคร และนำเข้าข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ได้ดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายของกรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัดแบ่งเป็นแต่ละสำนักของกรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน อยู่ระหว่างการรายงานการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ฯ เตามรูปแบบที่ ผอ.สกค.ให้ความเห็นชอบ และได้ดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมาย รายงานผลและดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมาย พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน รวมทั้งหลักกฎหมายทั่วไป นำมาจัดหมวดหมู่กฎหมายเป็นด้าน ๆ ซึ่งอาจจะรวบรวมกฎหมายจากหลาย ๆ สำนักฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นำข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานมาจัดหมวดหมู่กฎหมายเป็นด้าน ๆ และลงในเว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและคดี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แฟ้มงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๑ - กฎหมาย
:๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง