รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง : 0415-0873

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 85

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00
85
85 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
54.00
0
0 / 0
4
86.00
85
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตารม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตารม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม เรื่องเข้า 4 เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตารม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน เรื่องเข้า 2 เรื่อง พิจารณาดำเนินการแล้ว 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตารม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน เรื่องเข้า 1 เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง โดยมิใช่ความผิดของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คูณด้วยร้อย หารด้วยจำนวนเรื่องที่ได้รับทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แฟ้มงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๑ - กฎหมาย
:๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง