รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 0415-0875

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18
75
75 / 100
2
0.46
0
0 / 0
3
15.00
0
0 / 0
4
100.00
75
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. รักษาข้อมูลเดิมของปีงบประมาณ 2563 โดยลงข้อมูล - กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย, กลุ่มงานคดีปกครอง , กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา และกลุ่มงานคดีภาษี 2. ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับส่วนราชการของสำนักงานกฎหมายและคดี..อยู่ระหว่างเตรียมแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามที่ สยป.ประสาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน... ส่วนที่ 1 การรักษาสถานภาพข้อมูลปี 2563 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม - ดำเนินการลงและ ปรับข้อมูลบัญชีรายการข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ สยป.ประสาน ส่วนที่ 2 ดำเนินการในปี 2564 เดือนมกราคม... จัดส่งเอกสารให้ สยป.ตามกำหนด ประกอบด้วย คำสั่งการแต่งตั้งคณะทำงานฯ , แผนพัฒนาฐานข้อมูล , บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)ของหน่วยงาน เดือนกุมภาพันธ์...จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อส่ง สยป. เดือนมีนาคม...อยู่ระหว่างจัดทำตารางชุดข้อมูลดิจิตัล เพื่อเตรียมลงช้อมูลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน ดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน... ส่วนที่ 1 การรักษาสถานภาพข้อมูลปี 2563 - ดำเนินการลงและ ปรับข้อมูลบัญชีรายการข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ สยป.ประสาน โดยลงตารางข้อมูล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา,กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี, กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย,กลุ่มงานให้คำปรึกษา (ตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา,กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี รอบระยะเวลาในการปรับปรุงทุก 2 เดือน) ส่วนที่ 2 ดำเนินการในปี 2564 - มีการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลคดีปกครอง ได้ดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictiomary) แล้ว และนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน... ส่วนที่ 1 การรักษาสถานภาพข้อมูลปี 2563 - ดำเนินการลงและ ปรับข้อมูลบัญชีรายการข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ สยป.ประสาน โดยลงตารางข้อมูล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา,กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี, กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย,กลุ่มงานให้คำปรึกษา (ตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา,กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี รอบระยะเวลาในการปรับปรุงทุก 2 เดือน) ส่วนที่ 2 ดำเนินการในปี 2564 - มีการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลคดีปกครอง ได้ดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictiomary) แล้ว และนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ข้อมูล หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของ เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียมฟิล์ม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ - ชุดข้อมูล หมายความว่า การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล - บัญชีรายการข้อมูล หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน - ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บ หลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) - คำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล โดยระบุรายละเอียดแหล่งข้อมูล หรือคำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งจัดทำให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลมาจาก แหล่งใด มีรูปแบบอย่างไร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง