รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1. ระดับความสำเร็จของเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนา : 0416-1010

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
80
80 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
4.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานงานโครงการกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และเมืองพี่เมืองน้องอื่น ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และเมืองพี่เมืองน้องอื่น ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และเมืองพี่เมืองน้องอื่น ๆ และได้มีการจัดทำทำวิดิโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งต่อให้กับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และเมืองพี่เมืองน้องอื่น ๆ แล้ว และได้มีการจัดทำทำวิดิโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีเมืองพี่เมืองน้องตอบรับการลงวิดีโอประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น 10 เมือง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรม หมายถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม หรือรูปแบบเสมือนจริงผ่านการดำเนินการออนไลน์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนเครือข่ายฯ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการและมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนกรุงเทพมหานครกับเยาวชนจากเมืองพี่เมืองน้อง รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. โครงการ 2. หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการ 3. รายงานการดำเนินโครงการ 4. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)