รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3. ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสและนำองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน : 0416-1012

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
75
75 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
4.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทั้งสองโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมหารือฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำขออนุมัติโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองฟูกูโอกะและสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประชุมหารือกับสำนักสิ่งแวดล้อมเรื่องจัดการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 - เลื่อนการดำเนินการการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการีออกไปก่อน ได้ประสานขอความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีนำส่งหนังสือหรือเอกสารชี้แจงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการขอเลื่อนการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบโครงการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะในรูปแบบการอบรมทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรจากสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานการต่างประเทศ จำนวน 45 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยอยู่ระหว่างการนำองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติราชการดีขึ้น - เลื่อนการดำเนินการการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการบริหารจัดการน้ำกับกรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี ออกไปก่อน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานด้านการต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน หมายถึง มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/ความร่วมมือในด้านการพัฒนาเมือง ระหว่างสำนักงานการต่างประเทศ หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครและเมืองในต่างประเทศ และหน่วยงานที่เข้าร่วมมีการนำเสนอกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงงานในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือมีการสืบค้นข้อมูลหรือประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับแบบปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง และตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน และสรุปนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเวียนแจ้งหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงงานในด้านที่เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. การดำเนินโครงการนำหน่วยงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาเมือง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำกับเมืองที่ประสบความสำเร็จ อย่างน้อย 3 เมือง/ประเทศ 2. หน่วยงานที่เข้าร่วมมีการนำเสนอกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการพัฒนาเมือง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำจากเมืองในต่างประเทศและนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่ออนุมัติให้ดำเนินการ หรือ 1. การสืบค้นหรือประสานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำและตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานกับเมืองพี่เมืองน้องอย่างน้อย 3 เมือง/ประเทศ 2. สรุปข้อมูลที่ได้รับเพื่อนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเวียนแจ้งหน่วยงานกรุงเทพมหานครทราบ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. โครงการ 2. หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการหรือเอกสารแสดงการสืบค้นข้อมูล 3. รายงานสรุปผลการดำเนินการหรือสรุปข้อมูลจากการสืบค้นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารฯ 4. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0120 : ข้อมูลความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนของพื้นที่)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0126 : ระดับความสูงของน้ำทะเล)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0122 : แผนที่แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0123 : ข้อมูลระดับน้ำแต่ละสถานี)

ข้อมูลประกอบที่ 5 : (stat_bma0124 : ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (ลบ.ม./วินาที))

ข้อมูลประกอบที่ 6 : (stat_bma0125 : ระดับน้ำขึ้นสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา)