รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4. ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครกับเมืองหรือองค์การต่างประเทศ : 0416-1015

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
75
75 / 100
3
4.00
95
95 / 100
4
4.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการจากปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ถ่ายทำวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้างเพื่อปรับแก้ไขสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช้น YouTube, Facebook, YouKu, Weibo แล้ว และอยู่ระหว่างการประสานและติดตามการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กับเมือง และองค์การระหว่างประเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช้น YouTube, Facebook, YouKu, Weibo แล้ว และอยู่ระหว่างการประสานและติดตามการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กับเมือง และองค์การระหว่างประเทศ โดยมีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของเมือง หรือ องค์การต่างประเทศ และมีผู้เข้าชมรวมทุกช่องทาง จำนวน 2.2 หมื่นครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กรุงเทพมหานครมีโครงการ/แผนงานเพื่อการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะด้านการปรับภูมิทัศน์คลองและ/หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ/หรือการจัดการขยะที่เกิดจากความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้อง องค์การระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ อย่างน้อย 1 โครงการ/แผนงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งหรือจำนวนโครงการ/แผนงานเพื่อการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือตามคำนิยาม จำนวนอย่างน้อย 1 โครงการ/แผนงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. โครงการ 2. หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการ 3. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือหรือการจัดประชุมต่อผู้บริหารฯ 4. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0319 : ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) สวนหย่อมขนาดเล็ก(Pocket Park, Mini Park, Tot lots) 2) สวนหมู่บ้าน (Neighbourhood Park) 3) สวนชุมชน (Community Park) 4 ) สวนระดับย่าน (District Park) 5) สวนระดับเมือง (City Park) 6) สวนถนน (S)