รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

8. จำนวนรายงานผลการเยี่ยมคารวะหรือหารือให้กับผู้บริการระดับสูง : 0416-1018

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
65
65 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตต่างประเทศแล้ว ได้แก่ นอร์เวย์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อยู่ระหว่างการรายงาน: แคนาดา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รายงานผลการเยี่ยมคารวะแล้ว: นอร์เวย์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน แคนาดา - อยู่ระหว่างการประสานงานเยี่ยมคารวะ: ฟินแลนด์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รายงานผลการเยี่ยมคารวะแล้ว: นอร์เวย์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน แคนาดา ฟินแลนด์ - เลื่อนการเยี่ยมคารวะ: เดนมาร์ก สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- รายงานผลการเยี่ยมคารวะแล้ว: นอร์เวย์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน แคนาดา ฟินแลนด์ - อยู่ระหว่างการพิจารณาการเยี่ยมคารวะ: เดนมาร์ก สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง - อยู่ระหว่างรายงานผลการเยี่ยมคารวะ: อินโดนีเซีย (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))