รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

6. จำนวนเอกสารที่แปลและตรวจร่างภาษาอังกฤษ : 0416-1019

ค่าเป้าหมาย หน้า : 100

ผลงานที่ทำได้ หน้า : 434

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(หน้า)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
196.00
100
100 / 100
2
251.00
65
65 / 100
3
325.00
100
100 / 100
4
434.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแปลเอกสารของหน่วยงานภายใน 8 หน่วยงาน และสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย (เมียนมา) เมืองในต่างประเทศ (เมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี) รวมถึงข้อความต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบชื่อหน่วยงานภายในสังกัดสำนักการแพทย์ และแปลหนังสือขอบคุณของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (196 หน้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแปลเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ Best Practice จากเมืองต่าง ๆ เช่น นครโฮจิมินห์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ไอจิ กรุงโซล กรุงปักกิ่ง กรุงลิสบอน และแปลชื่อถนน (55 หน้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแปลเอกสารตามที่ได้รับการร้องขอและได้รับการมอบหมายจำนวน 74 หน้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแปลเอกสารตามที่ได้รับการร้องขอและได้รับการมอบหมายจำนวน 109 หน้า รวมทั้งหมด 434 หน้า

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0113 : แผนการปรับปรุงจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0115 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านจราจรที่ได้รับการปรับปรุง)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0114 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)