รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

7. ร้อยละของการนำความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ : 0416-1021

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 40

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
50.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกรุงปักกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว (1 โครงการ) อยู่ระหว่างการประสานงานกับนครเฉิงตู เซี่ยงไฮ้ และต้าเหลียน (3 โครงการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกรุงปักกิ่ง ฟูกูโอกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว (2 โครงการ) อยู่ระหว่างการประสานงานกับนครเฉิงตู เซี่ยงไฮ้ และต้าดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกรุงปักกิ่ง ฟูกูโอกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว (2 โครงการ) อยู่ระหว่างการประสานงานกับนครเฉิงตู เซี่ยงไฮ้ และต้าเหลียน (3 โครงการ)เหลียน (3 โครงการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกรุงปักกิ่ง ฟูกูโอกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว (2 โครงการ) อยู่ระหว่างการประสานงานกับนครเฉิงตู เซี่ยงไฮ้ และwfhดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกรุงปักกิ่ง ฟูกูโอกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว (2 โครงการ) อยู่ระหว่างการประสานงานกับนครเฉิงตู เซี่ยงไฮ้ และต้าเหลียน (3 โครงการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกับกรุงปักกิ่ง นครเฉิงตู เซี่ยงไฮ้ ต้าเหลียน สาธารรัฐประชาชนจีน และจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เยาวชนนำความรู้มาเผยแพร่ ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
:๓.๓.๓.๔ พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)