รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.1) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 0416-1023

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
80
80 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
5.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณานวัตกรรมที่จะนำเสนอจำนวน 2 กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ “BMA Online InterClinic” และอยู่ระหว่างรวบรวมและสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการ “BMA Online InterClinic” โดยการเผยแพร่ความรู้ให้สำนักงานเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ผ่าน Line Official Account และไลฟ์แบ่งปันความรู้และตอบข้อซักถามในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน (ดำเนินการเดือน พ.ค. - มิ.ย. แล้ว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการ “BMA Online InterClinic” โดยการเผยแพร่ความรู้ให้สำนักงานเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ผ่าน Line Official Account และไลฟ์แบ่งปันความรู้และตอบข้อซักถามในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน - ลงข้อมูลและคลิปวีดิโอทางไลน์ @IAO เพิ่มเติม จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1. ข้อมูลการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2564 2. คลิปวิดีโอหัวข้อ "การขอเปิดกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานคร" ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564 3. ข้อมูลการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กรณีชาวต่างชาติ) ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2564 4. วิดีโอคลิปคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับโควิด 19 ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2564 นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม "English Club Friday" ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564 หัวข้อ “ทักษะการฟังและสรุปบทเรียนจากกิจกรรม English Club Friday” - เวียนแจ้งแบบสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ไปยังสำนักงานเขต เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณต่อไป - สรุปผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การคัดเลือกความเห๋๋ฯ หารนำเสนอโครงการ การพัฒนานวัตกรรม และการจัดทำแบบสำรวจการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง