รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.2) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 0416-1024

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
95
95 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
5.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คณะทำงานได้เห็นชอบรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจ้งตัวชี้วัด 5.2 ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์และได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ของตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการจัดทำ Metadataและพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ในระบบพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจ้งตัวชี้วัด 5.2 ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์และได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ของตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการจัดทำ Metadataและพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ในระบบพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว และนำเข้าข้อมูลกิจกรรมด้านต่างประเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานการต่างประเทศได้มีการนำข้อมูลกิจกรรมด้านต่างประเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจากระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ http://data.bangkok.go.th/ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกบมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาการดำเนินงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน (ร้อยละ 100) 1) ข้อมูลตามตัวชี้วัด (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563) 2) ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมหรือพัฒนาฐานข้อมูลใหม่

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลเป็นปัจจุบันในระบบเดิมที่ด าเนินการในปีที่ผ่านมา ตามที่กำหนดในแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานตามที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการกำกับฐานข้อมูลที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด 2. การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการตรวจสอบจากแบบรายงานที่กำหนด และฐานข้อมูลที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 3.รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ซึ่งหน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application ต้องรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง