รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่พบจากการประเมินผู้สูงอายุที่คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพแบบบูรณาการ : 0700-813

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 40

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.59

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
81.82
0
0 / 0
3
68.66
0
0 / 0
4
75.59
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง ในปี 2564 โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเข้าร่วม ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย สำนักงานเขต สำนักพัฒนาสังคม และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนผู้สูงอายุที่พบปัญหาจากการประเมินที่คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและได้รับการแก้ไขปัญหาที่ค้นพบได้สำเร็จ 135 ราย จำนวน ผู้สูงอายุที่พบปัญหาจากการประเมินที่คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ และได้รับการส่งต่อทั้งหมด ในปีงบประมาณเดียวกัน 165 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.82

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนผู้สูงอายุที่พบปัญหาจากการประเมินที่คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและได้รับการแก้ไขปัญหาที่ค้นพบได้สำเร็จ 138 ราย จำนวน ผู้สูงอายุที่พบปัญหาจากการประเมินที่คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ และได้รับการส่งต่อทั้งหมด ในปีงบประมาณเดียวกัน 201 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ได้ดำเนินโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง จำนวน 10 แห่งโดยผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง Geriatric Assessment จำนวนทั้งหมด 9,233 ราย ผู้สูงอายุที่พบปัญหาจากการคัดกรองเข้าเงื่อนไขในการส่งต่อ และได้รับการส่งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่องที่บ้านทั้งหมด จำนวน 299 ราย และได้รับการแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ จำนวน 226 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.59

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หมายถึง ผู้สูงอายุที่เข้าเงื่อนไขในการส่งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ได้รับการดูแล แก้ไขปัญหา ตามสิ่งที่ค้นพบทั้งทางด้านสุขภาพและสังคมอย่างบูรณาการ จากหน่วยงานไตรภาคี ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และสำนักงานเขตและมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 2. การประเมินผู้สูงอายุที่คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพได้รับการประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ชนิด Basic ADL (Barthel ADL index) ได้คะแนนเท่ากับ ๐ – ๑๑ คะแนน และได้รับการคัดกรอง Geriatric Assessment แล้วทีมสหสาขาวิชาชีพ เห็นว่า สมควรส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้สูงอายุที่พบปัญหาจากการประเมินที่คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและได้รับการแก้ไขปัญหาที่ค้นพบได้สำเร็จ หารด้วย จำนวนผู้สูงอายุที่พบปัญหาจากการประเมินที่คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ และได้รับการส่งต่อทั้งหมด ในปีงบประมาณเดียวกัน คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- แบบรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส - แบบบันทึกการส่งเยี่ยมบ้านคลินิกผู้สูงอายุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%
:๓.๑.๓.๑ พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง