รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 : 0700-814

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
2.00
0
0 / 0
3
5.00
0
0 / 0
4
5.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 3 แห่ง มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ ตลอดจนทบทวนผลงานความเสี่ยง และปัญหา ดังนี้ 1. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1.จัดทำกิจกรรมเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 2. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เช่น 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 2.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพภายในโรงพยาบาล 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 2.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพในรูปแบบต่างๆให้กับหน่วยงาน - กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม - ให้คำปรึกษาหน่วยงาน 2.โรงพยาบาลคลองสามวา เรียนรู้เรื่องการทำ service profile การทบทวน 12 กิจกรรม การทำ RCA 3. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับโรงพยาบาล - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล - จัดทำนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ -จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 -จัดกิจกรรมกระตุ้นการพัฒนางานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม, การเยี่ยมสำรวจคุณภาพภายในฯ - จัดทำคู่มือเอกสารพัฒนาคุณภาพของโงพยาบาล -ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม 2P Safety Hospital เมื่อวันที่ 2-3, 18 ธันวาคม 2563 -ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม Share vision ร่วมกับ QLN ของ สนพ. ที่ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1. จัดการอบรมเรื่อง “การบันทึกข้อมูล และการจัดการความเสี่ยง” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 2. จัดการอบรมเรื่อง “การบันทึกข้อมูล และการจัดการความเสี่ยง” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 3. จัดกิจกรรม Walk Through Survey ให้คำปรึกษาหน่วยงานในการทำกิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม และบันทึกข้อมูลในระบบ HRMS on Cloud 4. ประชุมคณะกรรมการองค์กรแพทย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 5. สังเกตการณ์ Pre-survey การเตรียมการสฝุ่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 (2) ที่โรงพยาลคลองสามวา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 6. จัดประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การคัดกรองผู้ป่วยที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ED TRIAGE) 7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “บทบาทของผู้ดูแลความเสี่ยงประจำหน่วยงานกับการบริหารความเสี่ยง” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 8. กิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564d 9. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต : Sepsis Anaphylaxis เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 10. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อผู้ป่วย 9 ข้อ กับการบริหารความเสี่ยง” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 11. ส่งบุคลากร 4 ท่านร่วมประชุม HA Forum ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 แบบ Virtual Conference HA Forum 21st ภายใต้หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare 12. อบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 13. ประชุมคณะกรมการพัฒนาคุณภาพชุดต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โรงพยาบาลคลองสามวา 1.ดำเนินการจัดทำ CQI ของแต่ละหน่วยยงาน 2.ดำเนินการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ(CPG) 3. อยู่ในขั้นตอนที่ 2 และเตรียมตรวจ presurvey 4. รองรับการตรวจ presurvey และปรับปรุงตามผู้เยี่ยมสำรวจแนะนำด้านENV ด้านการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 1. ส่งเอกสารต่าง ๆเพื่อใช้ประกอบการขอการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่1 ได้แก่ -เอกสารแสดงเจตจำนงค์การขอการรับรองคุณภาพ (Accreditation HA ขั้น1) -แบบประเมินตนเองของโรงพยาบาล -กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม -เอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและมาตรฐานการเคลื่อนย้าย วันที่ 21-22 มกราคม 2564 3.สร้าง Username ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อเข้าระบบรายงานความเสี่ยง 4.สมัครเข้าใช้งาน HSCS 5. อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประเมินตนเอง คู่มือ/แนวทางข้อปฏิบัติต่าง ๆ Gab analysis 6.อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบการรายงานความเสี่ยง 7.เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (HA Forum: Enhancing TRUST in Healthcare) ผ่านระบบ Virtual Conference ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าร่วมการประชุม 8.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารยา” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลตามแบบรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ รพข. ผลการดำเนินงาน รพ.ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 รวมทั้งส่งเอกสารประกอบคำขอรับรองและหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 แล้ว อยู่ระหว่างการประสานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รพค. ผลการดำเนินงาน รพ.ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 รวมทั้งส่งเอกสารประกอบคำขอรับรองและหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 - 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 แล้ว อยู่ระหว่างการประสานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รพบ. ผลการดำเนินงาน รพ.ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 รวมทั้งส่งเอกสารประกอบคำขอรับรองและหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 แล้ว อยู่ระหว่างการประสานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานทั้ง 3 โรงพยาบาลมีความก้าวหน้าเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 1 อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการทบทวนผลงาน ความเสี่ยง และปัญหาเพื่อเตรียมการขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 1 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัด ที่กำหนด อยู่ที่ระดับ 5 เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ได้ส่งหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 1 ไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 1 หมายถึง โรงพยาบาลที่ไม่เคยผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (รพข./รพค./รพบ.) ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ขั้นที่ 1 และได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) หรือมีความพร้อมในการขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 โดยส่งหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 ไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เพื่อกำหนดวันเข้าตรวจเยี่ยมประเมิน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เทียบผลการดำเนินการกับเกณฑ์ที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

หนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
:๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง