รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง : 0700-823

ค่าเป้าหมาย ราย : 80000

ผลงานที่ทำได้ ราย : 94

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
29.00
0
0 / 0
3
20.00
0
0 / 0
4
94.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการแพทย์ดำเนินการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น เท่ากับ 20,677 ราย 1. โรงพยาบาลกลาง 1. จัดทำโครงการการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป เสนอผู้บริหาร โดยดำเนินการ 2 ส่วน คือ การคัดกรองภายในโรงพยาบาลกลาง และการคัดกรองในชุมชน 2. ประชุมบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : การพยาบาล ฝ่ายวิชาการและแผนงาน พยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อจัดทำรูปแบบการคัดกรอง และการรายงานผลการดำเนินการ 3. กำหนดวันจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ 4. ข้อมูลการคัดกรองเบาหวานและความดันในประชนชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในวันที่ 1-15 ต.ค.63 เท่ากับ 505 ราย 16 ต.ค.-15 พ.ย.63 เท่ากับ 1,320 ราย 16 พ.ย.-15 ธ.ค.63 เท่ากับ 1,267 ราย ยอดรวมผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองทั้งหมด 3,092 ราย 2. โรงพยาบาลตากสิน คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลและคลินิกยาเสพติด เมื่อวันที่ 16-30 พ.ย. และ 1-15 ธ.ค. 63 , ชุมชนวัดทองนพคุณ เมื่อวันที่ 1-15 ธ.ค. 63 ,และศาลาตากสินปิยรังสฤษฏ์ ในงานวันแพทย์ไทย เมื่อวันที่ 27 พ.ย.63 จำนวนคัดกรอง 2124 ราย 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ดำเนินการคัดกรองประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปให้ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อย่างต่อเนื่อง จำนวน 3,381 ราย 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ดำเนินกิจกรรมการคัดกรองประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในทุกวันราชการ และออกหน่วยคัดกรองร่วมกับการจัดกิจกรรมอื่น ๆ จำนวน 3,870 ราย 5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให้ประชาชนรับทราบ 6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร คัดกรองคัดกรองในร.พ.และนอกร.พ. และคัดกรองวันเบาหวานโลก คัดกรองหมู่บ้านวนารมย์ คัดกรองในคลินิกผู้สูงอายุ จำนวน 7,017 ราย 7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 1. ดำเนินการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปี 2563 2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อวางแผนกระจายงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตามเป้าหมาย 3. เสนอแผนงานแก่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและกระจายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. พัฒนาระบบการให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทั้งภายนอกและภายในโรงพยาบาล โดยมีแนวทาง ดังนี้ - มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ เช่น ลิฟท์ จุดคัดกรอง แผนกประสัมพันธ์, ประกาศทางสื่อ ออนไลน์ Facebook, และประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องกระจายเสียงเป็นระยะ - ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ณ บริเวณจุดคัดกรองหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก - ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทั้งผู้ป่วยและญาติ บริเวณหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอกแต่ละคลินิก - ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและเพิ่มการตรวจประเมินระดับไขมันในหลอดเลือดแก่ประชาชนที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปและประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อโรคไขมันโลหิตสูงที่มีประวัติบิดา มารดาผู้ป่วยเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ประสานกับหน่วยงานเวชศาสตร์ชุมชนและศูนย์ประกันสุขภาพ ในการให้บริการประชาชนทั่วไปนอกสถานที่เช่น โรงเรียน โรงงาน 5. เพิ่มอัตรากำลังพยาบาลและเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง เพื่อให้การคัดกรองผู้ป่วย จำนวน 1,451 ราย 8. โรงพยาบาลสิรินธร คัดกรองผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการที่รพส. โดยตั้งจุดคัดกรองบริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม จำนวน 1,086 ราย 9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1.เปิดให้บริการคลินิกเบาหวานทุกวันพุธและวันพฤหัสของสัปดาห์ มีการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2.มีคลินิกให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่เริ่มเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร และการแนะนำการออกกำลังกาย จำนวน 133 ราย 10.โรงพยาบาลคลองสามวา กิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 35 ราย 11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป -ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่ศาลอาญาพระโขนง และวัดบางนานอก -รายงานความก้าวหน้าโครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป รายไตรมาส จำนวน 313 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 11 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยวิธีการเจาะจากปลายนิ้ว (DTX>200) และวัดความดันโลหิต ในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ โดยการแจกแผ่นพับความรู้ให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายของโรค และวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค ผลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปทั้งหมด เท่ากับ 29,503 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 11 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยวิธีการเจาะจากปลายนิ้ว (DTX>200) และวัดความดันโลหิต ในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ โดยการแจกแผ่นพับความรู้ให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายของโรค และวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค ผลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปทั้งหมด เท่ากับ 20,600 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์มีผู้ได้รับการคัดกรองทั้งหมด จำนวน 94,240 ราย พบความผิดปกติ เบาหวานจำนวน 10,062 ราย ความดันโลหิตสูงจำนวน 16,945 ราย ในกรณีที่ผิดปกติผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง การตรวจน้ำตาลในเลือดโดยวิธีเจาะเลือดจากปลายนิ้ว (DTX ? 200) ในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง การคัดกรองโดยการวัดความดันโลหิตในกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็น โรคความดันโลหิตสูง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง