รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความโลหิตที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ : 0700-825

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 36

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 48.83

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
44.31
100
100 / 100
2
41.28
0
0 / 0
3
56.80
0
0 / 0
4
48.83
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิฉัย โรคความดันโลหิตสูงและเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาในคลินิกอายุรกรรม ซึ่งมาตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน 6 เดือนหรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD - 10 TM,ICD-10,ICD - 9 ดังที่ระบุ (E10, E11, E12, E13, E14) ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วไปที่ไม่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้ง สุดท้ายติดต่อกัน < 140/90 มม.ปรอท. 2) ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน < 140/80 มม.ปรอท. มีผลการดำเนินการดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ณ OPD อายุรกรรมทั่วไป ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. - เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกลาง เป็นประธานเปิดงาน วันเบาหวานโลก “พยาบาลกับเบาหวาน” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง บุคลากร และประชาชนร่วมงาน ในงานมีกิจกรรม คัดกรองเบาหวาน ตรวจวัดระดับน้ำตาล ตรวจวัดระดับไขมันในร่างกาย ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเบาหวาน การนับคาร์โบไฮเดรต และรู้ทันฉลากโภชนาการ สาธิตการทำอาหารว่างสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ตอบคำถามชิงรางวัล โดยทีมงานเบาหวาน โรงพยาบาลกลาง และร่วมกันเต้นบริหาร โดยมีผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 4,040 คน และมีผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1,495 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 2.โรงพยาบาลตากสิน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มาเข้ารับการรักษาที่คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลตากสิน ที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 5,488 คน และมีผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3,094 คน คิดเป็นร้อยละ 56.38 3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้บริการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ณ คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในคลินิกอายุรกรรมในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยมีผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 6,487 คน และมีผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 4,112 คน คิดเป็นร้อยละ 63.39 5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการให้บริการแก่ผู้ป่วยเโรคความดันโลหิตสูงตามแนวทางที่วางไว้ 6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 1. ทบทวนและจัดตั้งคณะทำงาน 2. จัดทำกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 3. มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 3,070 คน และมีผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1,236 คน คิดเป็นร้อยละ 40.26 7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 1. ผู้รับบริการที่เข้ามาในโรงพยาบาลได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตทุกราย 2. มีการประเมินระดับความดันโลหิต เพิ่อค้นหากลุ่มเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง 3. ดูแลให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลรักษาและการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 4. ประสานกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ 2 ส โดยมีผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 3,506 คน และมีผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 9,294 คน คิดเป็นร้อยละ 37.72 8.โรงพยาบาลสิรินธร 1. ประสานบุคลากรและหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด นัดผู้ป่วยเข้ากิจกรรมส่งเสริมความรู้ในวันพฤหัสบดี 3. แนะนำช่องทางกาเข้าถึงความรู้ในเรื่องโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 4. ตรวจติดตามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยมีผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 3,586คน และมีผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 720 คน คิดเป็นร้อยละ 20.08 สรุป ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์และมารับบริการทั้งหมด จำนวน 31,965 คน และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 14,163 คน คิดเป็นร้อยละ 44.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิฉัย โรคความดันโลหิตสูงและเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาในคลินิกอายุรกรรม ซึ่งมาตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน 6 เดือนหรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD - 10 TM,ICD-10,ICD - 9 ดังที่ระบุ (E10, E11, E12, E13, E14) ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วไปที่ไม่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้ง สุดท้ายติดต่อกัน < 140/90 มม.ปรอท. 2) ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน < 140/80 มม.ปรอท. มีผลการดำเนินการ ดังนี้ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์และมารับบริการทั้งหมด จำนวน 48,469 คน และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 20,006 คน คิดเป็นร้อยละ 41.28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิฉัย โรคความดันโลหิตสูงและเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาในคลินิกอายุรกรรม ซึ่งมาตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน 6 เดือนหรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD - 10 TM,ICD-10,ICD - 9 ดังที่ระบุ (E10, E11, E12, E13, E14) ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วไปที่ไม่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้ง สุดท้ายติดต่อกัน < 140/90 มม.ปรอท. 2) ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน < 140/80 มม.ปรอท. มีผลการดำเนินการ ดังนี้ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์และมารับบริการทั้งหมด จำนวน 26,503 คน และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 15,055 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุป ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์และ มารับบริการทั้งหมด จำนวน 143,627 ราย และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดัน-โลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 70,130 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.83

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงและเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษากับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 8 แห่ง ซึ่งมารับการตรวจติดตามในคลินิก ? 2 ครั้งใน 6 เดือน หรือ ? 3 ครั้งใน 1 ปี โดยมีรหัสโรคตาม ICD - 10 TM, ICD - 10, ICD - 9 ดังที่ระบุไว้นี้ (I 10, I 11, I 12, I 13, I 14, I 15) 2.ความดันโลหิตสามารถควบคุมได้ หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ตามเกณฑ์ดังนี้ 2.1 ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วไปที่ไม่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้ง สุดท้ายติดต่อกัน < 140/90 มม.ปรอท. 2.2 ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน < 140/80 มม.ปรอท.

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีงบประมาณ หารด้วย จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด 8 แห่ง ในปีงบประมาณเดียวกัน คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง