รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง : 0700-829

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อ 1ต.ค. 2563 2.นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อ 5 ต.ค.2563 3.เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ 6 พ.ย. 2563 4.อยู่ในระหว่างคณะกรรมการดำเนินการกำหนดราคากลาง 2.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขั้นตอน งานดิน และงานเสาเข็ม โดยมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้ 1. งานรื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 5 หลัง ทำได้ 98.76 % 2. งานทดสอบเสาเข็ม ทำได้ 0.11 จุด 3. งานเสาเข็มอาคาร จำนวน 100 ต้น ทำได้ 10 ต้น 4. งาน Pile Wall Dia 1.00 x 20 ม. จำนวน 200 ต้น ทำได้ 44 ต้น 3. โครงการเปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขนาด 100 เตียง ปี 2564 1.กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มการให้บริการผู้ป่วย 2.มีการจัดให้บริการผู้ป่วยในจำนวน 30 เตียง ขณะนี้มียอดการให้บริการผู้ป่วยในเดือนพย จำนวน 87 ราย เฉลี่ย 2.9 รายต่อวันคาดว่าถ้ามีจำนวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น จะมีการเปิดให้บริการผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น. 3.มีแพทย์อายุกรรม ทางด้านอายุรกรรมทั่วไป 1 คน อายุรกรรมประสาท 1 คน และด้านผู้สูงอายุ 1คน รวมทั้งศัลยแพทย์กระดูกและข้อจำนวน 2 คน ทำให้สามารถให้บริการผู้ป่วยทางด้านโรคอายุรกรรมและทางด้านโรคกระดูกและข้อเพิ่มมากขึ้น ในอนาคตจะเปิดให้บริการผ่าตัดในผู้ป่วยกระดูกและข้อที่พบในผู้สูงอายุได้ ทำให้จำนวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ - แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการสำหรับประกวดราคาจ้างเหมาใหม่แทนท่านเดิมที่มีปัญหาด้านสุขภาพและแต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน 2.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขั้นตอน - งานเสาเข็มอาคาร Dia. 0.80 ม. และ Dia. 1.00 ม. - งานเสาเข็มแนวกำแพงกันดิน (PILE WALL) โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้ 1. งานรื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 5 หลัง ทำได้ 98.76 % 2. งานทดสอบเสาเข็ม ทำได้ 20 จุด 3. งานเสาเข็มอาคาร จำนวน 100 ต้น ทำได้ 152 ต้น (โดยงานเสาเข็มอาคาร มีทั้งหมด 272 ต้น) 4. งาน Pile Wall Dia 1.00 x 20 ม. จำนวน 200 ต้น ทำได้ 228 ต้น (โดยงาน Pile Wall Dia 1.00 x 20 ม. มีทั้งหมด 250 ต้น) 3. โครงการเปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขนาด 100 เตียง ปี 2564 1.เร่งการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การดำเนินการคัดเลือกครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การประชุมปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกำหนด 2. เร่งการจัดทำรายละเอียดและการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกับเครื่องพิมพ์ เครื่องทำบัตรคิวเพื่อเตรียมรองรับการขยายบริการ 3. การประชุมแนวทางการพัฒนาบริการ เพื่อขยายการเปิดบริการในสาขาที่จำเป็น เช่น ศัลยกรรมกระดูก โดยเปิดคลินิกโรคกระดูกและข้อเพิ่มศัลยกรรมทั่วไปในการทำแผล เปิดให้บริการห้องผ่าตัดเล็กเพื่อทำแผลเบาหวานที่เท้า 4. วางแผนเปิดบริการผู้ป่วยใน และ intermediate care unit เพื่อให้บริการผู้ป่วยทั่วไปและผู้สูงอายุ1.กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มการให้บริการผู้ป่วย 2.มีการจัดให้บริการผู้ป่วยในจำนวน 30 เตียง ขณะนี้มียอดการให้บริการผู้ป่วยในเดือนพย จำนวน 87 ราย เฉลี่ย 2.9 รายต่อวันคาดว่าถ้ามีจำนวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น จะมีการเปิดให้บริการผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น. 3.มีแพทย์อายุกรรม ทางด้านอายุรกรรมทั่วไป 1 คน อายุรกรรมประสาท 1 คน และด้านผู้สูงอายุ 1คน รวมทั้งศัลยแพทย์กระดูกและข้อจำนวน 2 คน ทำให้สามารถให้บริการผู้ป่วยทางด้านโรคอายุรกรรมและทางด้านโรคกระดูกและข้อเพิ่มมากขึ้น ในอนาคตจะเปิดให้บริการผ่าตัดในผู้ป่วยกระดูกและข้อที่พบในผู้สูงอายุได้ ทำให้จำนวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง (รพก.) อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน คิดเป็นร้อยละ 25 ผลการดำเนินงานมีดังนี้ 1. แก้ไขเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการสำหรับประกวดราคาจ้างเหมาและราคากลาง เนื่องจากคณะกรรมการเดิมลาออกจากราชการ 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการการกำหนดรูปแบบรายการสำหรับประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผ่าตัด อยู่ระหว่างการพิจารณาลงนาม 3. อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 (ว.89) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน (รพต.) ผลการดำเนินงานมีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 งานรื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 5 หลัง 1. งานรื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 5 หลัง ทำได้ 100 % ขั้นตอนที่ 2 งานทดสอบเสาเข็ม 2. งานทดสอบเสาเข็ม ทำได้ 20 จุด ขั้นตอนที่ 3 งานเสาเข็มอาคาร จำนวน 100 ต้น 3. งานเสาเข็มอาคาร จำนวน 100 ต้น ทำได้ 272 ต้น (โดยงานเสาเข็มอาคาร มีทั้งหมด 272 ต้น) ขั้นตอนที่ 4 งาน Pile Wall Dia 1.00x20 ม.จำนวน 200 ต้น 4. งาน Pile Wall Dia 1.00 x 20 ม. จำนวน 200 ต้น ทำได้ 250 ต้น (โดยงาน Pile Wall Dia 1.00 x 20 ม. มีทั้งหมด 250 ต้น) โครงการเปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนขนาด 100 เตียง ปี 2564 ชะลอโครงการ เนื่องจาก มีการขยายการบริการโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด จำนวน 1000 เตียง ทำให้ต้องหยุดการให้บริการผู้ป่วยในและห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน และหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ทำให้ต้องชะลอโครงการไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ทั้งหมด 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 50 ผลการดำเนินงานมี ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนงานเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายงาน ขั้นตอนที่ 3 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเอกสาร ต่าง ๆ 1. ติตตามการขอซื้อครุภัณฑ์เพื่อขยายบริการจำนวนผู้ป่วยในเพิ่ม ตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อยาและวัสดุครุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุคของโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนเข้ามารับบริการเพิ่ม และมีการเปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพื่อขยายบริการของโรงพยาบาล 2. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน • กำลังดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเตรียมสถานที่เพื่อขยายการให้บริการผู้ป่วยในเพิ่มจากจำนวนเตียง 30 เตียง กำหนดจะขยายเป็น 60 เตียง • มีการให้เปิดให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง มีการให้บริการคลินิกผู้ป่วยเฉพาะทาง เช่น คลินิกเบาหวาน ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คลินิกกระดูกและข้อ และมีแพทย์เฉพาะทาง เช่น อายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ทางระบบประสาท อายุรแพทย์ด้านผู้สูงอายุ ศัลยแพทย์กระดูก ทำให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้บริการผู้ป่วยได้จำนวนมากขี้น มีผลทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลมีจำนวนมากขึ้น • มีการจัดตั้งกรรมการพัฒนาบริการทางการแพทย์ กรรมการสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามการขยายการให้บริการจากจำนวน 30 เตียง เป็น 60 เตียง มีการติดตามครุภัณฑ์ทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้ามาให้บริการในส่วนที่ขยายการให้บริการ แต่เนื่องจากกรุงเทพมหานครกำหนดให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็นโรงพยาบาลสนาม ทำให้การขยายการให้บริการผู้ป่วยจากจำนวน 30 เตียงเป็นจำนวน 60 เตียง ต้องชะลอไว้ก่อน • มีการประชุมคณะกรรมการบริการทางการแพทย์ เพื่อขยายการให้บริการห้องตรวจ การขยายบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การขยายบริการทางรังสีแก่ประชาชนที่มารับบริการ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยมีส่วนที่ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประจำทุกเดือน • มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการทางการแพทย์ และมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดบริการ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานห้องคลอด ระบบงานห้องผ่าตัด มีการส่งหลักฐานเข้ารับการประเมินจากสปสช.เพื่อเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อและหน่วยปฐมภูมิ มีการเปิดรับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเพื่อทำงานในหน่วยให้บริการผู้ป่วยเพิ่ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการในปี 2564 จำนวน 0 โครงการ จากโครงการทั้งหมด จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล หมายถึง ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด หารด้วย จำนวนโครงการทั้งหมด คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
:๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง