รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 0700-838

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 22.81

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75
100
100 / 100
2
5.26
0
0 / 0
3
12.28
0
0 / 0
4
22.81
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการแพทย์ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำทั้งหมด 57 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 56 โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักการแพทย์ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำทั้งหมด 57 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 40โครงการ ชะลอ จำนวน 7 โครงการ ยกเลิก จำนวน 7 โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.26

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการแพทย์ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำทั้งหมด 57 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ ชะลอ จำนวน 5 โครงการ ยกเลิก จำนวน 31 โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ12.28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักการแพทย์ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำทั้งหมด 57 โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ ชะลอ จำนวน 3 ยกเลิก จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.81

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สยป กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สยป กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง