รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (องค์ประกอบที่ 5) : 0800-6638

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100
100 / 100
2
2.00
0
0 / 0
3
4.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย ตามคำสั่งสำนักอนามัยที่ 2413/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย ซึ่งคณะทำงานฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักอนามัย บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) บัญชีรายการข้อมูลที่ต้องดำเนินการทบทวนสถานะภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน และพิจารณาตารางข้อมูลตามสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานครในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.2 จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสำนักอนามัย จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสำนักอนามัย 1.3 ข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงตารางข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยคณะทำงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกตารางข้อมูลร้อยละผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ เพื่อนำมาดำเนินการเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน ทั้งนี้ได้จัดส่งรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย ตามคำสั่งสำนักอนามัยที่ 2413/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย ซึ่งคณะทำงานฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักอนามัย บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) บัญชีรายการข้อมูลที่ต้องดำเนินการทบทวนสถานะภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน และพิจารณาตารางข้อมูลตามสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานครในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.2 จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสำนักอนามัย จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสำนักอนามัย 1.3 ข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงตารางข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยคณะทำงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกตารางข้อมูลร้อยละผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ เพื่อนำมาดำเนินการเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน ทั้งนี้ได้จัดส่งรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักอนามัยมีตารางข้อมูลตัวชี้วัดในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ทั้งสิ้น จำนวน 60 ตารางข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ตารางข้อมูล จำนวน 48 ตารางข้อมูล ตารางกลางในการเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 2 ตารางข้อมูล และตารางเดิมที่ไม่นำมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 ตารางข้อมูล ซึ่งทำให้สำนักอนามัยมีตารางข้อมูลปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 50 ตารางข้อมูล โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว รายละเอียดดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน พร้อมจัดประชุมคณะทำงานฯ จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และส่งรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 และส่งรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ให้กับ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานกับกองการพยาบาลสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบชุดข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานแล้ว เพื่อรวบรวมข้อมูลนำส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลต่อไป (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามขั้นตอนโดย - ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลหน่วยงาน และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน เมื่อดำเนินการสำเร็จในขั้นตอนที่ 1 จะได้รับคะแนนร้อยละ 20 - ขั้นตอนที่ 2 จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)และจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) เมื่อดำเนินการสำเร็จในขั้นตอนที่ 2จะได้รับคะแนนร้อยละ 20 - ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อดำเนินการสำเร็จในขั้นตอนที่ 3 จะได้รับคะแนนร้อยละ 20 - ขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อดำเนินการสำเร็จในขั้นตอนที่ 4 จะได้รับคะแนนร้อยละ 20 - ขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เมื่อดำเนินการสำเร็จในขั้นตอนที่ 5 จะได้รับคะแนนร้อยละ 20 การคำนวณคะแนนตามกรอบการประเมิน น้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัด คูณด้วย คะแนนที่ได้รับจากผลการดำเนินงานตามขั้นตอน หารด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรวจสอบ การนําเข้าข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลเป็นปัจจุบันในระบบเดิมที่ดําเนินการในปีที่ผ่านมาตามที่กําหนดในแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานตามที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการกํากับฐานข้อมูลที่สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลกําหนด 2. การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสําคัญต้อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการตรวจสอบจากแบบรายงานที่กําหนด และฐานข้อมูลที่หน้วยงานพัฒนาขึ้น 3. รายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ซึ่งหน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application ต้องรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่สํานักยุทธศาสตร์ และประเมินผลกําหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง