รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 0800-6639

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.22
100
100 / 100
2
6.45
0
0 / 0
3
19.35
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการงานประจำทั้งสิ้น 31 โครงการ กำลังดำเนินการ จำนวน 30 โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการงานประจำทังสิ้น 31 โครงการ กำลังดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีโครงการงานประจำทังสิ้น 31 โครงการ กำลังดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการประจำพื้นฐาน ทั้งหมด 31 โครงการ 1. โครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย 2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 3. โครงการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลแผนสำนักอนามัย 4. โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้การบริการสุขภาพตามแนวชีวิตวิถีใหม่ 5. โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 6. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) 7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 3 8. โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 21 10. โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward) 11. โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรสายงานพยาบาลเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติในการพยาบาลสาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม 13. โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านทันตกรรม 14. โครงการสัมมนาและดูงานการบริการสาธารณสุข 15. โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) 16. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางชื่อ 17. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 34โพธิ์ศรี 18. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม - พิมเสน ฟักอุดม 19. โครงการคนกรุงเทพฯรักฟัน (เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุฟันดี) 20. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ร่วมใจขจัดภัยสุขภาพ 21. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 22. โครงการส่งเสริมการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ 23. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ (ต่อเนื่อง 2562-2565) 24. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) (ต่อเนื่อง 2562-2565) 25. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ (ต่อเนื่อง 2562-2565) 26. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง (ต่อเนื่อง 2562-2565) 27. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 28. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) 29. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ 30. กิจกรรมสาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ 31. กิจกรรมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของโครงการงานประจำ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของโครงการงานประจำ (โครงการงานประจำที่สำเร็จ X 100 / โครงการงานประจำทั้งหมด)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง