รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา : 0900-2001

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 ณ เดือนธันวาคม 2563 มีโครงการที่สนับสนุน จำนวน 65 โครงการ อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ 40 โครงการ และยังไม่ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ รวมทั้งสิ้น 65 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2563 มีโครงการที่สนับสนุน จำนวน 65 โครงการ แบ่งเป็น - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 30 โครงการ - ยังไม่ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ - ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ - ชะลอโครงการ จำนวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 65 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- โครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา หมายถึง โครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักการศึกษา - ความสำเร็จของโครงการ หมายถึง โครงการมีการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามเป้าหมายโครงการที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษาที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ คูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษาทั้งหมด หมายเหตุ :การนับจำนวนโครงการประจำพื้นฐานสำนักการศึกษา ไม่นับรวมโครงการประจำพื้นฐานที่สนับสนุนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัดมาตรการ หรือตัวชี้วัดเจรจาตกลง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจากผลการดำเนินงานโครงการในระบบ Daily Plans และ ระบบ Digital Plans

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง