รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน : 0900-2007

ค่าเป้าหมาย จำนวน : 0

ผลงานที่ทำได้ จำนวน : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตรวจสอบจากรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง