รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ ปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร : 0900-2018

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
20.00
100
100 / 100
3
50.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกระบวนการทำงานตามภารกิจหลัก

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้าถึงระบบได้ x 100 / โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานการการเข้าถึงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง