รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา : 1000-1011

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.12

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.50
100
100 / 100
2
66.54
100
100 / 100
3
79.12
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 25 โครงการ โดยแยกเป็น - สกบ 17 โครงการ - สวก 6 โครงการ - กคส. 2 โครงการ ผลการดำเนินการเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 32.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แล้วเสร็จ 5 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 โครงการ โดยแยกเป็น - สกบ 14 โครงการ - สวก 5 โครงการ - กคส. 2 โครงการ ผลการดำเนินการเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 66.54

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แล้วเสร็จ 14 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 โครงการ โดยแยกเป็น - สกบ 7 โครงการ - สวก 4 โครงการ -กคส 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย ดำเนินการปรับปรุงถนน ทางเท้า และทางเดิน – วิ่ง สะพาน อุโมงค์ ท่อระบายน้ำ และบนสะพานข้ามแยก ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นปกติ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมาย ผลความก้าวหน้าในการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละโครงการ วิธีการคำนวณ ผลการดำเนินการในแต่ละโครงการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
:๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
:๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง