รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(New) ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งรองรับน้ำ น้ำฝน และน้ำหลาก หรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (ผลผลิต) (สพน.) : 1100-0824

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 6

ผลงานที่ทำได้ แห่ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100
100 / 100
2
2.00
100
100 / 100
3
2.00
95
95 / 100
4
2.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการก่อสร้างแก้มลิงเบญจกิติ มีความก้าวหน้า 92% อยู่ระหว่างขุดลอกแก้มลิงพร้อมขนย้ายดิน และรอติดตั้งเครื่องกลปั๊มน้ำ โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ มีความก้าวหน้า 10% อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการก่อสร้างแก้มลิงเบญจกิติ มีความก้าวหน้า 93% อยู่ระหว่างขุดลอกแก้มลิงพร้อมขนย้ายดิน และรอติดตั้งเครื่องกลปั๊มน้ำ โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ มีความก้าวหน้า 10% อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการก่อสร้างแก้มลิงเบญจกิติ มีความก้าวหน้า 98% อยู่ระหว่างรอติดตั้งเครื่องกลปั๊มน้ำ โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2) มีความก้าวหน้า 10% อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาและคาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือน สิงหาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการก่อสร้างแก้มลิงเบญจกิติ มีความก้าวหน้า 98% อยู่ระหว่างรอติดตั้งเครื่องกลปั๊มน้ำ โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2) มีความก้าวหน้า 40% ลงนามสัญญาจ้าง เดือนกันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ำหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) หมายถึง การจัดหาพื้นที่ลุ่ม บึง สระ เป็นที่รองรับน้ำและมีระบบต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำหลัก สามารถรองรับน้ำฝนส่วนเกินจากระบบระบายน้ำสาธารณะให้ไหลเข้ามาเก็บกักไว้เป็นการชั่วคราวได้ โดยการสำรวจพื้นที่จากภาพถ่ายทางอากาศ (พื้นที่โล่ง, พื้นที่ใกล้จุดเสี่ยงน้ำท่วม, พื้นที่ใกระบบระบายน้ำหลัก) ตรวจสอบและประสานเจ้าของกรรมสิทธิ์พื้นที่ถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดทำพื้นที่เพื่อเป็นแก้มลิ และจัดทำบันทึกข้อตกลง/บันทึกขอใช้สอยทรัพย์สิน ได้แก่ แก้มลิงบึงฟิชชิ่งปาร์ค แก้มลิงบึงลำหิน แก้มลิงบึงหนองปลาหมอ แก้มลิงวงเวียนบางเขน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนแหล่งรองรับน้ำหรือพื้นที่ชะลอน้ำที่จัดหาได้ และดำเนินการถึงขั้นตอนการทำบันทึกข้อตกลง (หน่วยงานรัฐ) /บันทึกขอใช้สอยทรัพย์สิน (เอกชน) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด 1. เก็บข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแก้มลิงและบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) 2.หลักฐาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง 1. แก้มลิงบึงฟิชชิ่งปาร์ค 2. แก้มลิงบึงลำหิน 3. แก้มลิงบึงหนองปลาหมอ 4. แก้มลิงวงเวียนบางเขน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามหลักเกณฑ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง