รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(New) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู และปรับปรุงสภาพเป็นแก้มลิงและมีระบบระบายน้ำ (ผลลัพท์) (กรบ.) : 1100-0826

ค่าเป้าหมาย คลอง : 32

ผลงานที่ทำได้ คลอง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
95
95 / 100
3
0.00
95
95 / 100
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้ร้อยละ 13.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกโครงการสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้ร้อยละ 13.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทุกโครงการสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้ร้อยละ 13.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ทุกโครงการสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้ร้อยละ 13.33

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การก่อสร้างพื้นที่ลุ่ม บึง สระเป็นที่รองรับน้ำและมีระบบต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำหลัก สามารถรองรับน้ำฝนส่วนเกินจากระบบระบายน้ำสาธารณะให้ไหลเข้ามาเก็บกักไว้เป็นการชั่วคราวได้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) ที่สามารถก่อสร้างเพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและน้ำหลาก แล้วเสร็จสามารถบริหารจัดการน้ำได้ในปี พ.ศ. 2564

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง