รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(New) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.สนน.) : 1100-0827

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.16

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.08
100
100 / 100
2
3.24
95
95 / 100
3
4.87
100
100 / 100
4
6.16
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140.-บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,911,610.- บาท 1. แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700.-บาท เบิกจ่าย 124,868,864.02 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000.-บาท เบิกจ่าย 23,669,752.32 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507.-บาท เบิกจ่าย 64,885,542.34 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936.-บาท เบิกจ่าย 129,342,315.91 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745.-บาท เบิกจ่าย 163,496,833.38 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,174,722.-บาท เบิกจ่าย 139,899,509.57 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 646,162,817.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.76

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท 1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,965,610 บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,228,722 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,945,658,271.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.41

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท 1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,989,910 บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,253,022 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,924,874,906.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท 1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 5,974,357,128 บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 791,923,817 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 154,358,434 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 859,384,353 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,384,739 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 3,014,052,763 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,253,022 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 3,677,411,901.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.55

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจาปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงิน ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบาเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง