รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(New) จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ(สจน.) : 1100-0835

ค่าเป้าหมาย เรื่อง : 1

ผลงานที่ทำได้ เรื่อง : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
90
90 / 100
3
0.00
95
95 / 100
4
1.00
100
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลครั้งที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน อยู่ระหว่างดำเนินการทดลองการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนำวิธีการใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ หรือส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนผลงานการศึกษาวิจัยที่แล้วเสร็จ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบำบัดน้ำเสีย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง