รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(New)ร้อยละความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ(สจน.) : 1100-2001

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 53.14

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
26.00
90
90 / 100
3
37.40
95
95 / 100
4
53.14
100
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ทั้งโครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ยของทุกโครงการร้อยละ 26

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564 ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ทั้งโครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ยของทุกโครงการร้อยละ 37.4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลครั้งที่ 4 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-สิงหาคม 2564 ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ทั้งโครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ยของทุกโครงการร้อยละ 53.14

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.ความก้าวหน้า หมายถึง ความก้าวหน้าตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน 1.1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 10 1.2 จัดทำ TOR และราคากลาง คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 10 1.3 จัดหาผู้รับจ้าง คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 10 1.4 ขออนุมัติจ้าง คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 10 1.5 ลงนามสัญญาจ้าง คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 10 1.6 ดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 50 2.ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรวบรวมน้ำเสีย หมายถึง ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบรวบรวมน้ำเสียที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564หรือก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ.2563 และได้รับอนุมัติให้เบิกเหลื่อมปี 3.ร้อยละ 50 หมายถึงขั้นตอนลงนามในสัญญาจ้างเหมาของผู้รับจ้าง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมของร้อยละความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณหรือได้รับอนุมัติให้เบิกเหลื่อมปีหารด้วยจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณหรือได้รับอนุมัติให้เบิกเหลื่อมปีทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง