รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(NEW)ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียภาคประชาชนที่มีการดำเนินการครบ 4 กิจกรรม (สจน) : 1100-2002

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
30.00
95
95 / 100
3
40.00
95
95 / 100
4
100.00
100
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน 4 ด้าน 1. ส่งเสริมการประหยัดน้ำใช้เพื่อลดปริมาณน้ำเสีย 2.ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นจากครัวเรือน 3.มีการส่งเสริมการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่สถานประกอบการ 4.มีการส่งเสริมการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน 4 ด้าน 1. ส่งเสริมการประหยัดน้ำใช้เพื่อลดปริมาณน้ำเสีย 2.ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นจากครัวเรือน 3.มีการส่งเสริมการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่สถานประกอบการ 4.มีการส่งเสริมการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลครั้งที่ 4 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-สิงหาคม 2564 ดำเนินการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน 4 ด้าน 1. ส่งเสริมการประหยัดน้ำใช้เพื่อลดปริมาณน้ำเสีย 2.ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นจากครัวเรือน 3.มีการส่งเสริมการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่สถานประกอบการ 4.มีการส่งเสริมการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

. การส่งเสริมการจัดการน้ำเสียภาคประชาชนที่มีการดำเนินการครบ 4 กิจกรรม หมายถึง ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยลดและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการครอบคลุมใน 4 กิจกรรม ดังนี้ - มีการส่งเสริมการประหยัดน้ำใช้ เพื่อลดปริมาณน้ำเสีย - มีการส่งเสริมให้มีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นจากครัวเรือน - มีการส่งเสริมการดูแลระบบบำบัด น้ำเสียให้แก่สถานประกอบการ - มีการส่งเสริมการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวน 4 กิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการร่วมกับภาคประชาชน คูณด้วย 100 หารด้วย 4

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง