รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

10.ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ : 1700-0885

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100
100 / 100
2
40.00
90
90 / 100
3
45.00
95
95 / 100
4
45.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างออกแบบแบบสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างแก้ไข TOR ครั้งที่ 2 เพื่องลงประกาศทางอิเล็กทรอนิดส์ ครั้งที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างแก้ไข TOR ครั้งที่ 2 เพื่องลงประกาศทางอิเล็กทรอนิดส์ ครั้งที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอทิกส์ ครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความพึงพอใจ หมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการ ตลอดจนสภาพแวดล้อม ฯลฯ อันเกิดจากโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด จนกระทั่งก่อให้เกิดความชื่นชอบ ความรู้สึกยอมรับ พอใจและประทับใจแก่ผู้ใช้บริการหรือกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชาชนที่ใช้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle Bus)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ทอดแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มตัวอย่าง นำมาคำนวณผลลัพธ์เป็นค่าร้อยละ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจ × ๑๐๐ / ระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ระดับความพึงพอใจที่ใช้วัดมี ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด = 5 พอใจมาก = 4 พอใจปานกลาง = 3 พอใจน้อย = 2 และพอใจน้อยที่สุด = 1

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบสำรวจ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
:๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง