รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

11.หน่วยงานมีรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ : 1700-0886

ค่าเป้าหมาย ต่อโครงการ : 1

ผลงานที่ทำได้ ต่อโครงการ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต่อโครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
41.00
100
100 / 100
2
55.00
90
90 / 100
3
30.00
95
95 / 100
4
70.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศจัดหาผู้รับจ้างครั้งที่2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว(Monorail) สายสีเทา (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ) ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ในหมวดที่ 4 ส่วนที่ 1 เริ่มงาน (งวดที่1/4) 18 ส.ค. 64 - 13 ก.ย. 64 ปัจจุบันได้ส่งงาน งวดที่ 1 แล้วเสร็จ 2 .โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ในหมวดที่ 4 ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ อยู่ระหว่างการตรวจรรับงาน งวดที่2/4 (รายงานฉบับกลาง) Interrim Report

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รายงาน หมายถึง เรื่องราวที่ไปศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาเสนอที่ประชุม โครงการ หมายถึง แผนหรือเค้าโครงตามที่กำหนดไว้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และจัดทำหลักการของโครงการร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ในหมวดที่ 4 ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการให้สอดคล้องกับขอบเขตที่กำหนดไว้ใน TOR

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
:๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง