รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

16.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสาธารณะสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ : 1700-0889

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 39

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
32.00
95
95 / 100
3
35.00
100
100 / 100
4
39.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างทบทวน TOR และราคากลาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความพึงพอใจ หมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการ ตลอดจนสภาพแวดล้อม ฯลฯ อันเกิดจากโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด จนกระทั่งก่อให้เกิดความชื่นชอบ ความรู้สึกยอมรับ พอใจและประทับใจแก่ผู้ใช้บริการหรือกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้สูงอายุหรือคนพิการหรือผู้ดูแลของผู้สูงอายุ/คนพิการที่ใช้บริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ทอดแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มตัวอย่าง นำมาคำนวณผลลัพธ์เป็นค่าร้อยละ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจ × ๑๐๐ / ระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ระดับความพึงพอใจที่ใช้วัดมี ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด = 5 พอใจมาก = 4 พอใจปานกลาง = 3 พอใจน้อย = 2 และพอใจน้อยที่สุด = 1

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานการดำเนินงาน แบบสำรวจ รายงานผลการสำรวจรายเดือน/ไตรมาส/รายครึ่งปี/รายปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
:๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง