รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 1700-0894

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00
100
100 / 100
2
18.92
90
90 / 100
3
42.92
95
95 / 100
4
63.75
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,802,273,665‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 236,479,569.81‬‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 8.44 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 962,263,580 บาท เบิกจ่าย 1,288,931 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 5,035,412.24 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 553,337,020 บาท เบิกจ่าย 4,610,919.51 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,209,811,065 บาท เบิกจ่าย 225,544,307.06 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 19,397,744 บาท เบิกจ่าย 11,388,892‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 58.71

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,802,314,765‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 515,289,142.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.39 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 962,263,580 บาท เบิกจ่าย 78,986,499.44 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 9,903,335.38 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 553,337,020 บาท เบิกจ่าย 130,643,204.73 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท เบิกจ่าย 24,054,120 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,209,852,165 บาท เบิกจ่าย 271,701,983.31 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 23,774,251 บาท เบิกจ่าย 19,379,992 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.52 ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 18.92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,802,402,765 ‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,196,184,440.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.68 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 962,263,580 บาท เบิกจ่าย 278,275,549.23 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 14,444,947.42 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 556,588,020 บาท เบิกจ่าย 160,572,035.23 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท เบิกจ่าย 28,087,120 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,209,940,165 บาท เบิกจ่าย 714,804,788.89 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 82,886,098 บาท เบิกจ่าย 42,316,178 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,886,164,891 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,785,249,382.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.86 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 959,012,580 บาท เบิกจ่าย 642,387,411.03 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 15895862.66 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 584,040,025 บาท เบิกจ่าย 244,472,633.15 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท เบิกจ่าย 31,635,300 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,266,250,286 บาท เบิกจ่าย 850,858,175.72 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 257,593,047 บาท เบิกจ่าย 219,002,091 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.02

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สงม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง