รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 : 1700-0896

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 78.89

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.32
100
100 / 100
2
51.78
95
95 / 100
3
78.89
95
95 / 100
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 18 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 โครงการ ของกองระบบเทคโนโลยีจราจร จำนวน 17 โครงการ ผลการดำเนินงานไตรมาสแรก (ตุลาคม-ธันวาคม) อยู่ระหว่างร้อยละ 2-65 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34.32 ค่าบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการประมาณราคากลาง และขออนุมัติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 12 วันทำการ และยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 18 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 โครงการ ของกองระบบเทคโนโลยีจราจร จำนวน 17 โครงการ ผลการดำเนินงานไตรมาสสอง (มกราคม-มีนาคม) อยู่ระหว่างร้อยละ 0-100 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 51.78 ค่าบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท มัลติอินโนเวชั่น เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด สัญญาเลขที่ 22-4-64 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 วงเงินตามสัญญา 10,978,200.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ 11 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 18 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 โครงการ ของกองระบบเทคโนโลยีจราจร จำนวน 17 โครงการ ผลการดำเนินงานไตรมาสสาม(เมษายน-มิถุนายน) อยู่ระหว่างร้อยละ 30-100 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 78.89 ค่าบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท มัลติอินโนเวชั่น เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด สัญญาเลขที่ 22-4-64 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 วงเงินตามสัญญา 10,978,200.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรมตามที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปีของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามแผนงานของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารโครงการและ/หรือร่างขอบเขตของงานหรือเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง