รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.1 : 1700-0900

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
30.00
95
95 / 100
3
100.00
95
95 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการชำระค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ที่ต้องดำเนินการชำระในปีงบประมาณ 2564 ได้ทำการชำระครบถ้วนแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ค่าใช้จ่ายในการชำระค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ที่ต้องดำเนินการชำระในปีงบประมาณ 2564 ได้ทำการชำระครบถ้วนแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปีของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามแผนงานของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารโครงการและ/หรือร่างขอบเขตของงานหรือเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
:๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง