รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2 : 1700-0906

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00
100
100 / 100
2
75.00
95
95 / 100
3
83.00
95
95 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบให้สามารถใช้งานได้ปกติ - ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 7 ธ.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 1 ก.พ.64 - ตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 5 ก.พ.64 - ตรวจรับงานงวดที่ 4 วันที่ 4 มี.ค. 64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ตรวจรับงานงวดที่ 5วันที่ 8 เม.ย. 64 - ตรวจรับงานงวดที่ 6 วันที่ 11 พ.ค. 64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตรวจรับงานงวดที่ 7 วันที่ 11 มิ.ย. 64 ตรวจรับงานงวดที่ 8 วันที่ 8 ก.ค. 64 ตรวจรับงานงวดที่ 9 วันที่ 13 ส.ค. 64 ตรวจรับงานงวดที่ 10 วันที่ 6 ก.ย.. 64

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปีของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามแผนงานของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารโครงการและ/หรือร่างขอบเขตของงานหรือเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง