รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) : 1800-0827

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100
100 / 100
2
100.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการของ มาตรการการควบคุมพื้นที่ซ้อนทับ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 2. ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) คือ การศึกษาวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการนำมาตรการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เขตพื้นที่ซ้อนทับ หมายถึง พื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็นย่านพิเศษซ้อนทับบนย่านพื้นฐาน (Underlying Zoning District) ซึ่งการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในย่านพิเศษนี้จะคำนึงถึงความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินของสถาบันหลักที่อยู่ในย่านพิเศษนั้นและสนับสนุนให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นเกิดความรู้สึกถึงความสำคัญของพื้นที่ (A Sense of Place)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. จำแนกขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ (รวมทุกขั้นตอนเท่ากับร้อยละ 100) 2. กำหนดสัดส่วนเนื้องานแต่ละขั้นตอนว่ามีเนื้องานร้อยละเท่าใด (พิจารณาจากความสำคัญของเนื้องานในขั้นตอนนั้น ๆ ) 3. นำสัดส่วนเนื้องานแต่ละขั้นตอนหารด้วยจำนวนวันที่ใช้จริงในช่วงรายงานผล) 4. หากในช่วงที่รายงานผลมีขั้นตอนงานมากกว่า 1 ขั้นตอนให้นำความก้าวหน้าของแต่ละขั้นตอนมารวมกัน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ขั้นตอนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
:๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง