รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมืองเพิ่มขึ้น : 1800-0830

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 84

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
84.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ จัดทำหลักสูตรและเสนอวิทยากรสำหรับการฝึกอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง ไปยังศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตามหนังสือสำนัก การวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1702/2834 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 2. ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้อนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ เพื่อเบิกจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ การผังเมือง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองนโยบายและแผนงาน ที่ กท 1702/634 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 3. จัดส่งสำเนาหนังสืออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง ไปยังกองบัญชี สำนักการคลัง เพื่อดำเนินการต่อไป 4. เวียนแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ และให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง ไปยังทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำหนังสือขออนุติดำเนินการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่คลี่คลายลง 2. พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง (15 มีนาคม 2564) 3. ดำเนินการฝึกอบรม 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านผังเมือง (English Conversation for Communication in City Planning) (15 มีนาคม -2 มิถุนายน 2564) 2. หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านผังเมือง (English Reading for City Planning) (16 มีนาคม - 13 กรกฎาคม 64) สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมชั้น 3 และชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านผังเมือง (English Conversation For Communication in City Planning ) ดำเนินการฝึกอบรมผ่านระบบ ออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - หลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับงานผังเมือง (English Reading For City Planning) อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. อบรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ (เรียบร้อยแล้ว)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้าราชการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักผังเมือง นักวิเคราะห์ผังเมือง สถาปนิก นักวิชาการแผนที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป นักประชาสัมพันธ์ และนิติกร มีจำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านผังเมือง (English Conversation for Communication in City Planning) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน เป็นการอบรมแบบไป - กลับ วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน รวม 60 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2564 2. การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับงานผังเมือง (English Reading for City Planning) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน เป็นการอบรมแบบไป - กลับ วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 30 วัน รวม 90 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมฯ (Post-test) ได้มากกว่าคะแนนการทดสอบ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามขั้นตอนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง