รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือจากประชาขน : 1800-0831

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.99
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
75.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

พิจารณาและตอบข้อหารือให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน จำนวน 10 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

พิจารณาและตอบข้อหารือให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

พิจารณาและตอบข้อหารือให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

พิจารณาและตอบข้อหารือให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพิจารณาตอบข้อหารือของประชาชนในขอบช่ายของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคและข้อกำหนดผังเมืองรวมฯในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ภายใน ๒๔.๕ วันทำการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนเรื่องที่ได้รับทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามขั้นตอนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
:๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง