รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการกำหนดการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อผลักดันผลการศึกษาฯ การพัฒนาในพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อยสู่การปฏิบัติ : 1800-0832

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
2.00
100
100 / 100
4
5.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงาน ร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3454/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 2.จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาศูนย์ชุมชน ชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อสรุปชี้แจง ทำความเข้าใจต่อคณะทำงานในรายละเอียด ผลการศึกษาฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการ ทำงานแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี ในบริเวณจุดเชื่อมต่อโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีชมพู บริเวณริมคลองแสนแสบและคลองเจ๊ก บริเวณศูนย์ราชการและสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (16 ก.พ. 64) -ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสำนักงานเขตมีนบุรี (10 มี.ค. 64) -เข้าร่วมหารือกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) (18 มี.ค. 64) -ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสำนักการระบายน้ำ (19 มี.ค. 64)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดโครงการ เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาความสอกคล้องและเหมาะสมของโครงการในแบบบูรณาการ 2. คณะทำงานอยู่ระหว่างการพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของโครงการ 3. เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการพัฒนารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ระยะ 5 ปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

(ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้) 1.นำเสนอแผนปฏิบัติการพร้อมขอบเขตรายละเอียดโครงการตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ 2.ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อใช้จัดทำคำของประมาณ ตามหนังสือที่ กท 1704/1392 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 (ปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม 25 สิงหาคม 2564) 3.ส่งมอบแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดเพื่อใช้จัดทำคำของบประมาณตามหนังสือที่ กท 1704/1495 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-- ศูนย์ชุมชนย่อย บริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ที่กำหนดไว้เป็นที่ดินประเภท พ.1 ถึง พ.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีแดงให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน ศูนย์ชุมชนชานเมือง และศูนย์พาณิชยกรรมเมือง เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนในพื้นที่เขตเมืองชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร รวม 11 ศูนย์ชุมชนย่อย - พื้นที่เป้าหมาย ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง - ความสำเร็จในการผลักดันผลการศึกษาฯ หมายถึง ความสำเร็จของการนำผลการศึกษาฯ มาบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้ภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อย ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยกำหนดรายละเอียดของโครงการที่ต้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานแบบองค์รวมอย่างชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดจากความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยกำหนดขอบเขตรายละเอียดของโครงการที่ต้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานแบบองค์รวมอย่างชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อย 2. ขอบเขตรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือกเพื่อการขับเคลื่อนฯ 3. ข้อมูลประกอบการดำเนินการกิจกรรมที่กำหนด เช่น รายงานประชุม เป็นต้น 4. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการในระบบ digital plan 5. สรุปแผนปฏิบัติการซึ่งเกิดจากการร่วมระหว่างหน่วยงาน กทม.เพื่อการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อยนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
:๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง