รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการทบทวนข้อกำหนดผังเมืองและศึกษามาตรการทางผังเมืองที่ช่วยลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร : 1800-0834

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00
95
95 / 100
2
66.00
100
100 / 100
3
93.00
100
100 / 100
4
100.00
95
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงข้อมูลด้านกายภาพ กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขต กรุงเทพมหานคร 2. ศึกษาและรวบรวมกฎหมาย นโยบาย และ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ 3. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อเข้าหารือ และสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารทางวิชาการของไทยและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์หามาตรการทางผังเมืองและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ - นำข้อมูลคุณภาพอากาศที่ได้มาประมวลผลวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. นำข้อมูลคุณภาพอากาศที่ได้มาประมวลผลวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทาง กายภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2. วิเคราะห์และประมวลผลการศึกษา 3. จัดทำรายงานผลการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. วิเคราะห์และประมวลผลการศึกษา 2. จัดทำรายงานผลการศึกษา (เรียบร้อยแล้ว)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สามารถดำเนินการและจัดทำรายงานผลการทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางผังเมืองที่ช่วยลดผลกระทบของมลพิษทางอากาศ ให้แล้วเสร็จ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. จำแนกขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ 2. กำหนดสัดส่วนเนื้องานแต่ละขั้นตอนว่ามีเนื้องานร้อยละเท่าใด (รวมทุกขั้นตอนเท่ากับร้อยละ 100) 3. นำสัดส่วนเนื้องานแต่ละขั้นตอน หารด้วยจำนวนวันที่ใช้จริงในช่วงที่รายงานผล (จะได้ความก้าวหน้าของงานแต่ละขั้นตอนในช่วงที่รายงานผล) 4. หากในช่วงที่รายงานผลมีขั้นตอนงานมากกว่า 1 ขั้นตอน ให้นำความก้าวหน้าของแต่ละขั้นตอนมารวมกัน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามขั้นตอนการดำเนินงานในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
:๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง