รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน (collaboration) ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูตามผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า : 1800-0839

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
2.00
100
100 / 100
4
4.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ย่านคลองโอ่งอ่าง เยาวราชและตลาดน้อย 2.เข้าร่วมประชุมร่วมกับสำนักการโยธา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 3.ร่วมสำรวจพื้นที่ย่านตลาดน้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานบูรณะ สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 4.จัดทำแผนการดำเนินงาน 5.นัดหารือร่วมกับสำนักการโยธาวันที่ 25พ.ย.63 6.แต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ย่านคลองโอ่งอ่าง เยาวราช และตลาดน้อย 7.ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 8.สำรวจ ทบทวนผังแม่บทเดิม 9.อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานฯ และเชิญประชุม (คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 456/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564) 2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง 3.จัดทำร่างแผนแม่บทตลาดน้อย และพื้นที่ต่อเนื่อง 4.จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านโครงข่ายการสัญจร ด้านมรดกวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม 5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างแผนผังแม่บท การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อย และพื้นที่ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่าง แผนผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อย และพื้นที่ต่อเนื่องเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 2.ประสานงานและหารือหน่วยงานเพื่อร่วม จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ผ่านกลุ่มไลน์ (Application Line) เฉพาะด้าน 3.จัดประชุมหารือคณะทำงานย่อยเพื่อจัดทำ การปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการในแต่ละด้าน เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2564 12 พ.ค. 2564 และ 14 พ.ค. 2564 4.รวบรวมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในแต่ละด้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. รวบรวมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในแต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ประชุมสรุปการจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ผ่านระบบออนไลน์ 3. จัดทำหนังสือและประสานติดตามข้อเสนอ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แต่ละด้านจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หนังสือเลขที่ กท 1705/ว916 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 4. ปรับปรุงและรวบรวมข้อสรุปแผนปฏิบัติการ แต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. จัดทำหนังสือแผนปฏิบัติการและขอเชิญประชุม 6. จัดประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom Meeting 7.จัดทำหนังสือรายงานปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดมีลักษณะเป็นตัวชี้วัดบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน (collaboration) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครโดยหน่วยงานดำเนินการตามภารกิจของของตนเองภายในพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน - การอนุรักษ์ฟื้นฟู หมายถึง การอนุรักษ์ฟื้นฟูตามรายงานการศึกษาผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า ทั้งนี้นำร่องโดยใช้ผลการศึกษาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่องเป็นกรอบแนวทางการในการดำเนินงาน - พื้นที่เป้าหมาย ขอบเขตพื้นที่การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง ประกอบด้วย พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านตลาดน้อย ย่านทรงวาด และย่านจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ พื้นที่ประมาณ 165 ไร่ (ตามแผนที่แนบท้าย) ทิศเหนือ จดถนนทรงวาด ถนนอนุวงศ์ ถนนมหาจักร ถนนวานิช 1 ถนนทรงวาด ถนนตรีมิตร ถนนเจริญกรุง และถนนพระรามที่ 4 ทิศใต้ จดแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันออก จดคลองผดุงกรุงเกษม ทิศตะวันตก จดคลองรอบกรุง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ๑. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง - หน่วยงานผู้ศึกษาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูตามผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและศึกษาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่องเป็นหน่วยงานหลัก จัดกระบวนการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งเกิดจากการบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน (collaboration) ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่เป้าหมาย พร้อมรวบรวมรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมสำคัญจากหน่วยงานรายงานนำเสนอผลต่อปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการผลักดันการดำเนินการสู่การปฏิบัติผ่านแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาจากความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการซึ่งบูรณาการ (Integration) และมีการทำงานร่วมกัน (collaboration) ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูตามผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รายงานผลการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง 2. เอกสารแสดงกระบวนการการบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน (collaboration) ระหว่างหน่วยงานกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรม ๓. ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบูรณาการเพื่อกำหนดกิจกรรม เช่น แผนที่ ข้อมูลประกอบ เป็นต้น ๔. รายงานผลข้อมูลความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมซึ่งบันทึกไว้ในระบบ digital plan ๕. แผนการบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน (collaboration) โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบ นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
:๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง