รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร : 1800-0845

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
48.00
100
100 / 100
4
60.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามหนังสือ ที่ กท 1703/228 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 2. เห็นชอบขยายระยะเวลากำหนดร่างขอบเขต ของงานฯ ตามหนังสือคณะกรรมการที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 3. เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 4. อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รายงานขอความเห็นชอบจ้างเหมาศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1703/22 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างฯ ตามคำสั่งสำนักงานภูมิสารสนเทศ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 2. อยู่ระหว่างเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ และลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว 2. จัดประชุมเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 3. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 รายงานการศึกษา ขั้นต้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 - อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 1 และดำเนินงาน งวดที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 รายงานการศึกษา ขั้นต้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 2. คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 3. ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนวิธีการประชุม เป็นการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างขออนุมัติ แก้ไขสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (City Spatial Information) หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของการดำเนินการหารด้วยเป้าหมายในการดำเนินการคูณด้วยร้อย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
:๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง