รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร : 1800-0847

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
25.00
100
100 / 100
3
25.00
100
100 / 100
4
25.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ประสานขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการจัดฝึกอบรม 2. ประสานและขออนุมัติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากภาครัฐและเอกชน 3. เปิดรับสมัครข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อ เข้ารับการฝึกอบรม 4. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว 5. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรม คณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม ฯลฯ และคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมฯ ออกไป โดยยังไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเลื่อนการฝึกอบรมฯ โดยยังไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้รับอนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1703/643 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร หมายถึง การฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกระบวนการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ และทักษะการใช้โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ ให้สามารถบูรณาการความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการวิเคราะห์และการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของการดำเนินการหารด้วยเป้าหมายในการดำเนินการคูณด้วยร้อย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสาร/หลักฐานการดำเนินโครงการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง