รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 1800-2005

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
49.98
100
100 / 100
3
75.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ค้นหา และรวบรวมความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะ พัฒนางาน โดยเสนอตามแบบฟอร์ม แสดงความคิดเห็นในการ เสนอนวัตกรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1) 2. ทำหนังสือประสานทุกส่วนราชการของ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เชิญประชุมคัดเลือก แนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งจะจัดประชุมในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางผัง และพัฒนาเมือง ชั้น 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4 2. จัดทำแบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 4) และจัดส่งเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แบบฟอร์ม 1 - แบบฟอร์ม 4 พร้อมคลิปวิดีโอให้สำนักงาน ก.ก. 3. สำนักงานภูมิสารสนเทศปรับแก้ไขโครงการตามมติคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร และกองนโยบายและแผนงานเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักอนุมัติโครงการ พร้อมทั้งส่งโครงการที่ปรับแก้ไขให้สำนักงาน ก.ก. (23 กุมภาพันธ์ 2564) 4. ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร (19 มีนาคม 2564) 5. รวบรวมข้อมูลสัญญา และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ (MIS)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมข้อมูลสัญญา และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ (MIS) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผลการกำกับดูแล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ - จัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผล การกำกับ ดูแล พร้อมทดสอบโปรแกรม - หน่วยงาน ของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้พื้นที่เข้าใช้งานระบบฯ - ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการเข้าใช้งาน - รายงานต่อผู้บริหาร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง