รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น : 1900-6508

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.00
100
100 / 0
2
50.00
100
100 / 100
3
100.00
0
0 / 0
4
80.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน อยู่ระหว่างรอบรรจุแต่งตั้ง ขรก. ตำแหน่ง จพง.และ พนง.ป้องกันฯ ความก้าวหน้าโครงการ 15% -โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า เวียนแจ้งคำสั่งให้ข้าราชการ ในสังกัด สปภ. เข้ารับการฝึกอบรม ความก้าวหน้าโครงการ 20% -โครงการอบรมการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี เสร็จสิ้นโครงการ อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กทม. ทราบ ความก้าวหน้าโครงการ 90%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน อยู่ระหว่างรอบรรจุแต่งตั้ง ขรก. ตำแหน่ง จพง.และ พนง.ป้องกันฯ ความก้าวหน้าโครงการ 15% -โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 20 รุ่นๆละ 7 วัน 6 คืน ขณะนี้อบรมรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-28 มี.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยอาฟเฟอร์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความก้าวหน้าโครงการ 35% -โครงการอบรมการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กทม. ทราบแล้ว ความก้าวหน้าโครงการ 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการอบรมการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กทม. ทราบแล้ว โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 8 รุ่น - ยกเลิกการดำเนินโครงการ ตั้งแต่รุ่นที่ 9 ถึงรุ่นที่ 20 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดอย่างรุนแรง โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องชะลอโครงการฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่เดิม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า มีระเบียบวินัย มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สมรรถนะที่เพิ่มขึ้น หมายถึง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคทฤษฎีเพิ่มขึ้น(วัดจากผลการประเมินเฉพาะภาคทฤษฎีก่อนและหลังการฝึกอบรม) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง ข้าราชการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

หลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่มีผลการ ผลสำเร็จหลักสูตรการป้องกันและ = ประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมฯ เพิ่มขึ้น X 100 หาร บรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันฯ ขั้นพื้นฐานทั้งหมด หลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ผลสำเร็จหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า = ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้าที่มี ผลการประเมินภาคทฤษฏีหลังการเข้ารับการฯเพิ่มขึ้น X 100 หารจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ผลการประเมินความรู้ภาคทฤษฎี ก่อน-หลัง การเข้ารับการฝึกอบรม 2. ผลการประเมินสมรรถภาพด้านร่างกาย ก่อน – หลัง การเข้ารับการฝึกอบรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง