รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย : 1900-6509

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
75
75 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
40.00
0
0 / 0
4
100.00
75
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีหนังสือเวียนแจ้งให้ กปก.1-6 ดำเนินการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

(สืบเนื่องจากการดำเนินการสำรวจชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6 โดยให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก จากการดำเนินการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น แผนภาพ ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ำสาธารณะ จุดรวมพล เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน บัญชีรายชื่ออาสาสมัครเฝ้าระวังภัยของชุมชน ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยของชุมชน ฯลฯ (ตัวอย่างที่ได้เวียนแจ้งไปในหนังสือ) ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยร่วมกับชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้กองปฏิบัติการดับเพลิง 1-6 ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 อันดับแรก จากการประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยชุมชน ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 ส่งแผนเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยของชุมชน ตามเอกสาร ข และ 8 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ชุมชน คงเหลือ 1 ชุมชนคือ ชุมชนสันประเสริฐ อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงหัวหมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 2. กองปฏิบัติการดับเพลิง 6 จำนวน 4 ชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการได้ 5 ชุมชน และอีก 5 ชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ ไฟไหม้ ในที่นี้ไม่รวมถึงไฟไหม้จากการวางเพลิง ไฟป่า หรือไฟไหม้จากการเผาหญ้า แผนเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัย หมายถึง แผนการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย ของชุมชน เป็นการให้ชุมชนเกิดความตระหนัก (Public Awareness) และมีส่วนร่วม (Participation) ในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและบูรณาการระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตและชุมชน ที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัย โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับ ชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อ เฝ้าระวัง และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของตน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนชุมชนเป้าหมายที่มีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย หารด้วยจำนวน ชุมชนแออัดที่ผ่านการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัย คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. สรุปแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของชุมชน 2. รูปถ่ายการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง