รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น : 1900-6511

ค่าเป้าหมาย สถานีดับเพลิงและกู้ภัย : 100

ผลงานที่ทำได้ สถานีดับเพลิงและกู้ภัย : 37

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สถานีดับเพลิงและกู้ภัย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
75
75 / 100
2
15.00
100
100 / 100
3
25.00
0
0 / 0
4
37.00
75
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับ รหัสงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่าง สงม.กทม. ดำเนินการโอนงบประมาณไปให้สำนักงานโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โอนงบประมาณให้สำนักการโยธาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เพื่อดำเนินการตามวิธีการพัสดุ - อยู่ระหว่างปรับแก้ร่าง TOR

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการโยธาจัดทำ TOR แบบรูปรายการ และประมาณราคา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สถานีดับเพลิงและกู้ภัย หมายถึง การเตรียมการก่อสร้างอาคาร หรือสถานที่ ทำการของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่จัดตั้งขึ้น สำหรับใช้บริหารจัดการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำผลการศึกษาและจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2556) มาเป็นปัจจัยในการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่ม คือ กำหนดสถานีดับเพลิง และกู้ภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ 1 สถานีดับเพลิงและกู้ภัย รับผิดชอบพื้นที่ไม่เกิน 15 ตร.กม. เพื่อให้การเข้าปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่ได้ภายในเวลา 8 นาที ตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมพื้นที่เขต ทั้ง 50 เขต โดยอย่างน้อย 1 พื้นที่เขต ต้องมีสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่ จำนวน 1 สถานี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่เตรียมจัดตั้งเพิ่มขึ้น 2 สถานีดับเพลิง และกู้ภัย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- ผลการดำเนินงาน รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน - เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง